Cégalapítás

Cégbejegyzési eljárás megindításához az alábbi adatokra van szükségünk:

1. A választott cégforma: betéti társaság (bt.), közkereseti társaság (kkt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.) vagy zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.).

2. Cégnév: a cégnévnek legalább 3 karakterrel különböznie kell már bejegyzett cég nevétől, és nem lehet összetéveszthető már létező cégnévvel.

3. Székhely: a cég székhelyéül megjelölni kívánt ingatlan tulajdonosaitól szükség van székhely hozzájáruló nyilatkozatot kérni, ennek hiányában a vezető tisztségviselőnek kell lenyilatkoznia azt, hogy a cég a székhelyet jogszerűen használja és jogszerűen jelenti be a hatóságok felé. A jognyilatkozat tartalmáért a vezető tisztségviselő felelősséggel tartozik.

4. Tagok adatai: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel. Jogi személy tag esetében a cégjegyzéki adatok.

Ha a tag külföldi jogi személy vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel, illetve állandó lakóhellyel rendelkező - a cég cégjegyzékében nem szereplő - szervezet vagy természetes személy egyaránt lehet. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízását, illetve a megbízatás elfogadását igazoló okiratot.

5. Törzstőke mértéke és befizetésének módja: minden cégnek rendelkeznie kell törzstőkével, ami cégformánként változó. A leggyakoribb társaság, a kft. törzstőkéjének minimális mértéke jelenleg 3.000.000,-Ft.

A törzstőke illetve a törzsbetétek állhat pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból (apport). Célszerű a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizetni és a hátralékos összeget 1 éven belül teljesíteni, ha ugyanis a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét.

6. Vezető tisztségviselő adatai: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel. Jogi személy esetében a cégjegyzéki adatok.

A vezető tisztségviselőnek büntetőjogi felelőssége tudatában le kell nyilatkoznia, hogy nem áll összeférhetetlenségi és kizáró okok hatálya alatt, melyekről a cégalapítás során minden ügyfelet kimerítően tájékoztatok. Ide tartozik a foglalkozástól eltiltás hatálya, illetve korábbi vezető tisztségviselői jogviszonyra vonatkozó kizáró okok.

Ha a vezető tisztségviselő külföldi jogi személy vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

7. Tevékenységi körök (TEÁOR): fő tevékenységi kör, egyéb tevékenységi körök.

A cégalapítás során felmerülő költségek:

Bt. és Kkt. alapításának illetéke:
- egyszerűsített módon (szerződésminta használatával): 25.000,-Ft,
- hagyományos módon: 50.000,-Ft,

Zrt. és Kft. alapításának illetéke:
- egyszerűsített módon (szerződésminta használatával): 50.000,-Ft,
- hagyományos módon: 100.000,-Ft,

Egyszerűsített cégalapítás esetén közzétételi díjat fizetni nem kell, hagyományos eljárás esetén a közzétételi költségtérítés 5.000,-Ft.

Ügyvédi munkadíj: bruttó 80.000 - 150.000,-Ft (az igénybe vett szolgáltatásoktól függően).

Elérthetőségek:

43317327561423513727.jpg
Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. III/4. (15-ös kapucsengő) Mobil: +36-20-382-45-30 Tel.: +36-1-411-07-03 Fax: +36-1-411-07-04 E-mail: office@drverescsaba.hu Skype: dr.veres.csaba