Nyugdíjügyek

Irodám foglalkozik a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. tvr.) hatálya alá tartozó állampolgárok nyugdíjügyeinek teljes körű ügyintézésével és jogi képviseletével.

Tárgyi hatály:
Az Egyezmény alkalmazása során mind Magyarország, mind a Szovjetunió területén létrejött utódállamok - kivéve Lettország, Litvánia, Észtország, Üzbegisztán és a Moldovai Köztársaság - vonatkozásában öregségi és hozzátartozói nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, korhatár előtti ellátások, baleseti járadék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, valamint betegségi és anyasági ellátások megállapítására van lehetőség.

Személyi hatály:
Az Egyezmény alkalmazásának feltétele magyar vagy a Szovjetunió területén létrejött utódállamok állampolgársága, kivéve Lettország, Litvánia, Észtország, Üzbegisztán és a Moldovai Köztársaság állampolgárait.
Az egyezmény személyi hatálya a Szerződő Felek azon állampolgáraira, és e személyek azon hozzátartozóira terjed ki állampolgárságuktól függetlenül, akik:
- egyik vagy másik, illetve mindkét Szerződő Fél területén munkaviszonyban foglalkoztatottként, fegyveres testületek tagjaként, mezőgazdasági vagy kisipari szövetkezet tagjaként vagy kisiparosként (egyéni/társas vállalkozóként) szolgálati vagy ezzel egy tekintet alá eső biztosítási időt szereztek, és
- lakóhelyük egyik vagy másik Szerződő Fél területén van.

A nyugellátás iránti igény előterjesztése:
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán, vagy a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyújtható be a kérelem.
A kérelem előterjesztésével egyidejűleg célszerű csatolni az alábbi okmányokat, vagy azok hitelesített másolatát:
- állampolgárságot, magyarországi lakóhelyet igazoló okmányt,
- szovjet munkakönyvet,
- szovjet nyugdíj folyósításának megszűnéséről kiállított igazolást
(nyugdíjas áttelepült személy esetén),
- szovjet nyugdíjas igazolványt (nyugdíjasként áttelepült személy esetén),
- hozzátartozói nyugdíj esetén a halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá
- özvegyi nyugdíjigényhez a házassági anyakönyvi kivonatot,
- árvaellátáshoz
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint
- szükség esetén az iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.
(Az idegen nyelvű iratok fordításáról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv gondoskodik.)

A nyugdíjigényt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága megállapítási szakterülete (1081 Budapest Fiumei út 19/A) bírálja el.

Ettől eltérően a hozzátartozói nyugdíjigényeket az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítási szakterülete (1139 Budapest Váci út. 73.) bírálja el, ha a jogszerző nyugdíjasként hunyt el. Ez utóbbi esetben a nyugdíjigényt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítási szakterületénél kell előterjeszteni.

Nyugdíjigények elbírálása:
A nyugellátást annak a szerződő országnak az illetékes nyugdíjbiztosítási szerve állapítja meg és folyósítja a saját belső szabályai alapján, amely területén a nyugdíjigénylőnek a kérelem benyújtása időpontjában a lakóhelye van. A két szerződő állam területén szerzett szolgálati időket össze kell számítani. Magyar részről a nyugdíj akkor állapítható meg, ha a magyar szabályok szerinti jogosultsági feltételek teljesülnek (így korhatár betöltéséhez kötött nyugellátás attól az időponttól állapítható meg, amikor a kérelmező a magyar öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte).
Lakóhely alatt azt a helyet kell érteni - a tartózkodási hellyel ellentétben - ahol a kérelmező az illetékes hatóság engedélyével letelepedett.
Az egyezmény szerint a harmadik állam területén szerzett szolgálati (biztosítási) idők beszámításának kérdésében mindkét Szerződő Fél a saját jogszabályai szerint jár el.

A nyugdíj alapját képező átlagkereset összegének meghatározása:
Ha a kérelmező az áttelepülést követően nem dolgozott tovább, a nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a nyugdíj megállapítása időpontjában.

Ha a kérelmező az áttelepülést követően dolgozott, akkor csak a magyar keresetek, jövedelmek vehetők számításba. Ha a kérelmező a megfelelő számú bérezett nappal nem rendelkezik, a vonatkozó magyar szabályok az irányadók, és szükség esetén a hiányzó napokra a minimálbért kell figyelembe venni.

Nyugdíjasként áttelepülő személy részére történő megállapítás:
A magyar nyugdíjbiztosítás a nyugellátást legkorábban az áttelepülést követő hónap első napjától állapíthatja meg, a szovjet nyugdíj megállapítása időpontjában érvényben volt magyar jogszabályok alapján. Az egyezmény előírása szerint a jogosultságot fennállónak kell tekinteni, ha a fogadó állam jogszabályai azonos nemű ellátást biztosítanak. E rendelkezés azonban csak részben vonatkozik az öregségi nyugdíjra, mivel az csak a magyar szabályok szerinti öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltésétől folyósítható.

Az egykori Szovjetunió területén szerzett szolgálati időt igazolása:
Az illetékes külföldi szerv igazolása alapján lehet az egykori Szovjetunió területén szerzett szolgálati időt figyelembe venni.
Korkedvezményes időként az az idő vehető figyelembe, amely a magyar szabályok szerint is korkedvezményre jogosító időnek minősül.
Az igazolás beszerzéséről a nyugdíjbiztosítási szervek hivatalból gondoskodnak.

A baleseti ellátások megállapítása:
Az a szerződő fél állapítja meg és folyósítja a baleseti ellátásokat, amelynek a területén a jogosult lakóhellyel rendelkezik.

Külföldön történő letelepedés esetén az egyezmény alapján megállapított nyugdíjra jogosult- e a nyugdíjas?
A külföldre történő letelepedés esetén a nyugellátás folyósítását meg kell szüntetni, mivel a magyar nyugdíjbiztosítás által megállapított nyugellátásra a nyugdíjas addig jogosult, amíg a lakóhelye a Magyarország területén van.
A 90 napon túli külföldi tartózkodást és a külföldre történő áttelepülést a folyósító szerv felé a nyugdíjas köteles bejelenteni.

Nyugellátások folyósítása:
A megállapított ellátásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

Elérthetőségek:

43317327561423513727.jpg
Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. III/4. (15-ös kapucsengő) Mobil: +36-20-382-45-30 Tel.: +36-1-411-07-03 Fax: +36-1-411-07-04 E-mail: office@drverescsaba.hu Skype: dr.veres.csaba